Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 22.5.2015
Hvor: Foredrag og artikler
Med: Ingen kommentarer »

Almenne og pastorale ledelsesteorier

Almenne og pastorale ledelsesteorier

Marit Halvorsen Hougsnæs

Foto: www.ka.no

Gunnar Mindestrømmen henviser i sin nyeste artikkel om ”Prestar si rolle i den lokale kyrkja” (InterCollegas 2-2015, s.24) til min artikkel Kirkesyn og kirkeledelse fra 2004 (HPT 2/2004). Mindestrømmen skriver her at ”Hougsnæs hevdar at kyrkja berre er ein organisatorisk storleik.  Kyrkja er etter hennar oppfatning, ein menneskeleg organisasjon som må leiast etter ålmenne organisatoriske omgrep”.

Mindestrømmen gjengir mine synspunkter på en såpass misforståelig måte at jeg ønsker å få korrigert hva artikkelen faktisk forsøker å få fram.

Til det første; at jeg skulle mene at kirken kun er å betrakte som en organisatorisk størrelse, er feil.  Tvert i mot hevder jeg at kirken teologisk er å forstå som et felleskap som kvalifiseres som kirke som det fellesskap som ”hører Herren til” (kyriake)… Begrepet kirke betegner dermed et menneskelig fellesskap som står i en relasjon til en transcendent Gud (s.20). Videre fastholder jeg at et rent samfunnsfaglig perspektiv på kirken som sosial realitet kommer til kort i møte med den trosmessige forutsetning kirken må legge til grunn for sin kirkeforståelse, herunder sin bruk av organisasjonsbegrepet.

En ordlyd nokså identisk med sitatet over finnes forøvrig i en nyere, norsk fagbok i ekklesiologi der det innledningsvis fastslås at kirken er: ”… et konkret og erfarbart fellesskap av mennesker som kvalifiseres som kirke gjennom sin relasjon til den treenige Gud” (Hegstad, H: Den virkelige kirke, 2009:18).

Til det andre; at jeg hevder at kirken (kun) skal ledes etter ”almenne organisatoriske omgrep,”  så samsvarer heller ikke det med artikkelens innhold.   Tvert i mot under-streker jeg kompleksiteten i de lederutfordringer kirkelige ledere stilles overfor.  «Denne kompleksiteten løses ikke ved å innføre en oppdeling av virkeligheten i en åndelig og en organisatorisk del med en tilhørende oppdeling mellom åndelige/ pastorale og administrative/organisatoriske ledere… (men) gjennom et samarbeidende kirkelig lederskap med bred faglig kompetanse som evner å se mange ting i sammen-heng og som kan ta felles ansvar for helhetlige løsninger».

I studiet av kirken som organisasjon og kirkelig ledelse – og i utøvelsen av kirkelig lederskap –  bør derfor også teologene trekke veksler på samfunnsfaglige metoder, begreper og forståelsesrammer, slik Mindestrømmen nå også selv forsøker å gjøre når han bruker en bearbeidet Mintzbergmodell i forsøket på bedre å forstå prestens lederrolle.

Noen teoritradisjoner viser seg mer brukbare enn andre i møte med den virkelige kirke.  Det er likevel i brytningen mellom disse fagtradisjoner, teologiske perspektiver og kirkelige praksiserfaringer at det kan bygges en bærekraftig plattform for kirkelig lederskap.

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow