Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 23.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Hvem kan og skal lede arbeidet i soknet?

Hvem kan og skal lede arbeidet i soknet?

Leder

Inter Collegas 2 2015

Av Ingvild Osberg, omstillingstillitsvalgt

For noen generasjoner siden var soknepresten den selvsagte leder i den lokale kirken. Ingen ville drømme om å kalle noen andre for ”kirkesjef”. Det fantes nok kantorer eller organister, kanskje en kirkesanger, klokkere og kirketjenere/gravere. Kirkeverger eksisterte også, men de var ofte ulønnede ombud. Presten hadde nok det siste ordet i de fleste spørsmål.

Rådsstrukturen

Etter hvert måtte presten dele plassen med de demokratisk valgte rådene. Allerede fra 1850-årene ble det fremmet forslag om menighetsråd, men først fra 1920 ble loven innført. Dette var også et av de første stegene mot en selvstendig folkekirke, ”fri” fra staten. I 1933 kom bispedømmerådene, i 1984 Kirkemøtet og fra 1997 Kirkelige Fellesråd. Alle er sammensatt ut fra prinsippet om samvirke mellom det allmenne prestedømme og den ordinerte tjeneste (tjenesten med ord og sakrament), eller ”embete og råd” som det ofte kalles.

Samarbeid lokalt

Senere kom det også flere ansatte, diakoner, kateketer og trosopplærere.  Prestene har gledet seg over nye medarbeidergrupper og ønsker seg ikke tilbake til den allmektige, men ensomme soknepresten.  Vi erfarer at mye kan gjøres bedre når vi er flere som samarbeider, og når samspillet mellom ansatte og frivillige fungerer godt. Endringene har vært nødvendige for kirken.  Rammene for prestens arbeid har blitt betydelig endret. Men fortsatt har presten innflytelse gjennom sitt arbeid med gudstjenester og kirkelige handlinger, samt gjennom sin plass i menighetsrådet. I Tjenesteordningen for menighetsprester (TOM) står det at presten utøver ”et pastoralt lederansvar og bidrar til strategisk og åndelig ledelse i og av menigheten”. ( TOM § 10)

Hva kan pastoralt lederansvar bety?

Presteforeningen laget i 2011 heftet ”Ledelse i folkekirken – perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke”. Året etter gav vi ut et spesialnummer av IC om kirkeordning. I disse heftene beskrev PF overordnede perspektiver.

I denne utgaven av IC ønsker vi å sette fokus på hva pastoralt lederansvar kan være.

Forskningsinstituttet IRIS leverte i fjor en evaluering av den lokale kirkes ordning. Rapporten fikk tittelen ”Samstyring i ubalanse” og peker på utfordringer i dagens ordning. I dette nummeret av IC gjør de rede for funn i evalueringen og antyder mulige veier videre. Vi har intervjuet 5 prester for å høre hva de tenker om sokneprestens lederrolle. Vi ser at prester er forskjellige og menigheter er forskjellige. Det betyr også at lederrollen må kunne utformes på ulike måter. Fagsjef i Presteforeningen, Marit Bunkholt, har med utgangspunkt i de 5 korte intervjuene reflektert over ledelse i soknet. Per Kristian Aschim, rådgiver i Presteforeningen,  skriver om behovet for enhetlig ledelse i lokalmenigheten. Han antyder en koordinerende lederrolle som han kaller ”arbeidsformann”. Presteforeningens avtroppende leder Gunnar Mindestrømmen drøfter ledelsesmodeller og hvordan disse kan bidra til å kaste lys over forståelsen av prestens pastorale ledelse.

Høringen fra Kirkerådet

Nå er dokumentet ”Veivalg for fremtidig kirkeordning” behandlet av Kirkerådet og sendt på høring til menighetsråd og andre kirkelige instanser.  Høringsspørsmål nummer 10 gjelder organisering av daglig ledelse i soknet. Kan presten være ”daglig leder” i soknet, eller er dette en oppgave som må forbeholdes andre?

Dersom vi skal beholde en velfungerende folkekirke over hele landet må kirken drives godt lokalt. Vi er ikke i tvil om at soknepresten kan fungere som daglig leder. Spørsmålet er ikke om det er mulig, men om det er ønskelig.

Vi håper at denne spesialutgaven av Inter Collegas kan være et bidrag til denne viktige samtalen.

God lesning!

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow