Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 23.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Høring om veivalg for fremtidig kirkeordning

Høring om veivalg for fremtidig kirkeordning

Høringen fra Kirkerådet

Inter Collegas 2 2015

Av Ingvild Osberg

Kirkerådet har sendt ut en høring om fremtidig kirkeordning med frist 15.mai. Resultatet av høringen om veivalg behandles på Kirkemøtet i 2016. En ny kirkeordning vil ikke være på plass før tidligst i 2020. Den planlagte kommunereformen vil også påvirke kirkeordningen fordi forholdet mellom sokn og eventuelt fellesråd vil avhenge av størrelsen på kommunen og fellesrådet.

Lovbestemmelsen om daglig leder

I høringsdokumentet Veivalg for fremtidig kirkeordning i kapittel 5 står det (s. 40) : ”Ifølge kirkeloven § 13 skal kirkelig fellesråd ha en daglig leder for virksomheten. I mange tilfeller er denne funksjonen titulert som kirkeverge. Ifølge § 8 kan menighetsrådet tilsvarende bestemme at en av soknets tilsatte skal være daglig leder for virksomheten i soknet. I praksis er dette svært forskjellig. Mange sokn har ingen daglig leder. Enkelte fellesråd avgjør at det ikke avsettes ressurser til ledelse på soknenivå. Fordi prester ikke er tilsatt av soknet, omfatter en slik daglig ledelse ikke prestens virksomhet, og det har i begrenset grad vært vanlig at prester er blitt tillagt rollen som daglig leder.”

Delegering av arbeidsgiverfunksjoner

Da Kirkeloven ble vedtatt og ny fellesrådsstruktur innført, frarådet man å gjøre presten til daglig leder i soknet. Begrunnelsen var blant annet at prestene var statsansatte, mens de andre var tilsatt i fellesrådet. Etter en (eventuell) virksomhetsoverdragelse fra staten til kirken får vi alle samme arbeidsgiver, men det er uavklart hvilket nivå prestene skal tilsettes på.

Fortsatt blir det problematisert om prestene kan lede tjenesten i soknet uten å være tilsatt i soknet (eventuelt fellesrådet)

I 2012 bestilte Presteforeningen et notat fra advokatfirmaet Wiersholm ved advokatene Jan Fougner og Inger Skeimo. Notatet tar utgangspunkt nettopp i dette spørsmålet: Kan soknepresten være tilsatt i bispedømmet og likevel lede arbeidet i soknet?  Fougner og Skeimo påpeker at arbeidsgiverfunksjoner i en arbeidsgiverlinje kan delegeres mellom nivåene. De viser flere eksempler på dette fra andre virksomheter.  Det vil dermed være mulig for soknepresten å være leder i soknet og selv være ansatt på et annet nivå, som prosti eller bispedømmenivå.

I høringsdokumentets punkt 5.3 (s. 49)  sies det: ”Funnene fra evalueringen av kirkeloven, Samstyring i ubalanse (2014), viste et behov for tydeligere lederansvar og lederroller innenfor menighetsrådets ansvarsområde. En ordning der soknets organer har ansvar for alle deler av virksomheten i soknet, åpner også opp for felles daglig ledelse for alle ansatte, og det åpner også opp for at soknepresten kan inneha rolle som daglig leder for menighetsrådets virksomhet.”

Tre alternativer for daglig ledelse i soknet

Kirkerådet skisserer (s. 49 og 50)  tre ulike alternativer for daglig ledelse i soknet. Høringsinstansene bes om å velge mellom disse mulige løsningene:

”En ordning for daglig ledelse der soknepresten alltid er daglig leder. (…) Ved en ordning der soknepresten er daglig leder vil en kunne ha en menighetsforvalter eller lignende som har ansvar for det økonomisk-administrative, men med soknepresten som sin nærmeste overordnede.”

”En ordning der soknepresten aldri er daglig leder, men der dette ansvaret er tillagt en menighetsforvalter eller lignende.”

”En ordning der det ikke finnes én fast modell, men der det er opp til menighetsrådet å utpeke daglig leder. Daglig leder kan dermed være soknepresten, men det kan også være en annen ansatt.”

Mer om høringen og Kirkerådets høringsdokument finner du her.

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow