Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 16.1.2014
Hvor: IC, Organisasjon
Med: Ingen kommentarer »

Presteforeningen om Stålsett-utvalgets utredning

Presteforeningen om Stålsett-utvalgets utredning

Av Per Kristian Aschim

Stålsettutvalgets utredning Det livssynsåpne samfunn (NOU 2013:1) har satt ny fart i den religions- og livssynspolitiske debatten i Norge. Utredningen ble lagt fram i januar 2013, og har vært på høring med høringsfrist 1. september. Målet var å legge fram et forslag til «en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk». Det er delte meninger om utvalget har lykkes. Nå venter vi på oppsummeringen av høringen.

En spennende stortingsperiode

Stortingsperioden 2013-2017 blir spennende både for Den norske kirke og for andre tros- og livssynssamfunn. Kirkeforliket fra 2008 er nå gjennomført og utgått på dato. Den norske kirkes stilling til staten er under endring. Grunnlovsbestemmelsene om statskirkeordningene ble endret i mai 2012. Kirkeloven er justert, men fortsatt ventes det videre skritt som vil gjøre Den norske kirke mer selvstendig. Særlig gjelder det Den norske kirkes rettslige selvstendighet overfor staten. Det ligger også an til at arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten vil bli overført fra staten til organ(er) for Den norske kirke.

Oppfølgingen av Stålsettutvalgets utredning vil også kunne få følger for Den norske kirke og for prestetjenestens rammevilkår. Siden det nå er skjedd et regjeringsskifte, er det mer usikkert når og hvordan utredningens forslag vil bli fulgt opp. Religions- og livssynspolitikken vil uansett bli et viktig politikkområde i den kommende fireårsperioden. Utredningen viser at religions- og livssynspolitikken berører mange samfunnsområder.

Kort om utredningens forslag

Utredningen legger til grunn at staten fortsatt skal føre en «aktivt støttende tros- og livssynspolitikk», med likebehandling som et grunnleggende prinsipp. Utvalget samlet seg om åtte prinsipper som tar utgangspunkt i at religionsfrihet som menneskerett og likebehandling skal ivaretas.

Noen av utvalgets viktigste forslag som berører prestetjenesten og Den norske kirke

–        obligatorisk sivil (borgerlig) vigsel (flertall)
–        sivil/kommunal gravferdsforvaltning (enstemmig utvalg)
–        politiet skal ha funksjonen med å overbringe dødsbud
–        Den norske kirke skal ikke ha fast plass i offentlig kriseberedskap, men at tros- og livssynssamfunn bringes inn etter konkret behov / livssynsuavhengig førstelinje
–        omdanne prestetjenestene i offentlige institusjoner slik at det blir likebehandling med hensyn til religiøs og livssynsmessig betjening (sykehus, andre døgnbaserte helse- og omsorgstjenester, forsvaret, fengsler)
–        tros- og livssynsmessig betjening i institusjoner – en del av det offentlige velferdstilbudet
–        livssynsåpne rom for bønn og andre ritualer for eksempel i nye sykehusanlegg

 

Presteforeningens høringsuttalelse

Presteforeningen stiller seg positiv til hovedtilnærmingen i utredningen «Det livssynsåpne samfunn». «Presteforeningen er glad for utredningens positive anerkjennelse av religionenes og livssynenes betydning som ligger i visjonen om «det livssynsåpne samfunn» og premisset om at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.»

En banebrytende religionspolitisk modell

Presteforeningen mener det nå er mulig å bygge en banebrytende religionspolitisk modell i europeisk sammenheng, basert på tillit til og understøttelse av tros- og livssynssamfunnene. «Det er gode grunner for å anta at en kombinasjon av statsstøtte til trossamfunn og gode dialogarenaer har fungert tillitsbyggende og ført til et lavt konfliktnivå på tros- og livssynsfeltet i Norge. (…) Presteforeningen mener at en slik religions- og livssynspolitikk vil styrke religioner og livssyn som skapende kraft i samfunnet som fremmer likeverd, forståelse og respekt for menneskeverd.»

Kritisk til utredningens begrepsbruk

Presteforeningen har kritiske merknader til utredningens begrepsbruk og terminologi, særlig når utredningen gjør «livssyn» til et overordnet begrep som omfatter religioner og andre livssyn. Presteforeningen deler kritikken som går på at dette innsnevrer forståelsen av religion. Presteforeningen viser til at det er «freedom of Religion and belief» som er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonene. Dette omfatter ikke bare religionens livssynsmessige side, men også religionsutøvelsen m.m. Presteforeningen ønsker derfor terminologiske endringer slik at det tales om «religions- og livssynspolitikk» i stedet for «tros- og livssynspolitikk».

Støtter utredningens åtte grunnleggende prinsipper

Presteforeningen støtter utredningens åtte grunnleggende prinsipper, men mener i likhet med Kirkemøtet at også andre faktorer må tillegges vekt i utformingen av en mer helhetlig religions- og livssynspolitikk. Presteforeningen anerkjenner at likebehandlingsprinsippet er et vesentlig religions- og livssynspolitisk prinsipp, men mener det i større grad må balanseres mot argumenter om hva slags verdimessige ressurser de ulike samfunnsinstitusjonene trenger i fremtiden. Likebehandlingsargumentet må ikke anvendes på en måte som begrenser livssynsåpenheten i samfunnet i utilbørlig grad.

Prestetjeneste i offentlige institusjoner

Presteforeningen stiller seg positiv til en omdanning av Den norske kirkes prestetjenester i offentlige institusjoner til religions- og livssynstjenester. Presteforeningen mener i likhet med Kirkemøtet at denne omdanningen må skje «ved at gjeldende ordninger og tros- og livssynsmessig tilstedeværelse i større grad utvides til å inkludere et mangfold av tros- og livssynsaktører, og ikke ved å redusere nærværet til Den norske kirke.»

Vigselsmyndighet

Presteforeningen ser ingen tungtveiende grunner til at dagens ordning med at tros- og livssynssamfunnene har vigselsmyndighet, skal opphøre.

Gravferdsforvaltning

Gravferdsforvaltningen bør overtas av kommunen, men det er viktig at den kompetanse og kvalitet som er opparbeidet i den kirkelige gravferdsforvaltningen ikke svekkes. Selv om forvaltningsansvaret legges til kommunen, bør det være adgang for kommunen til å inngå avtale om overføring av ansvar til den lokale kirke.

Skolens betydning for det religions- og livssynsåpne samfunn

Presteforeningen understreker skolens betydning for utviklingen av det religions- og livssynsåpne samfunn, og mener utredningen bør føre til en ny gjennomtenkning av den plass og rolle religion og livssyn skal ha i den norske skolen. «Skal man lykkes med å utforme en mer åpen og helhetlig religions- og livssynspolitikk, er politikken omkring skolens verdiformidling og dens undervisning om religion, tro og livssyn, av vesentlig betydning.» Presteforeningen vil understreke behovet for fagkompetanse i religion og livssyn i skolen. Skolen blir også en viktig arena for å etterleve utredningens prinsipp om at «Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom». På denne bakgrunn mener Presteforeningen at det må være mulig å avholde skolegudstjenester og tilsvarende, samtidig som det må skje med respekt for at ingen skal tvinges til tros- og livssynspraksis.

Les mer

Presteforeningens høringsuttalelse lese under høringsuttalelser på prest.no

Fra Mål og politisk verdigrunnlag for UNIO

«Religion og livssyn kan være en skapende kraft i samfunnet som fremmer likeverd, forståelse og respekt for menneskeverd. Det kan også være en kraft som skaper konflikt og motsetninger.

UNIO skal arbeide for en aktivt støttende religion, livssynspolitikk og kulturelt mangfold med økonomiske overføringer fra det offentlige til tros- og livssynssamfunn.»

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow